Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachten worden in principe aangekaart bij en besproken met degene die het betreft. Binnen de school is ruimte voor een gesprek. De docent, mentor, interne vertrouwenspersoon of een andere persoon binnen de school is het eerste aanspreekpunt bij problemen of vragen.

Ook de schoolleiding en de externe vertrouwenspersoon kunnen een rol spelen bij het zoeken naar een oplossing. Pas als dan blijkt dat een oplossing niet mogelijk is, kan een formele klacht worden ingediend. Men kan de klacht dan voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze ook gedeponeerd worden bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), waarbij het Dollard College is aangesloten. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden.

Meer informatie kunt u vinden op www.onderwijsgeschillen.nl.  De klachtenregeling van het Dollard College kunt u vinden op de portal van het Dollard College.