Wie helpen je

Wie helpen je

Leerlingbegeleiding
We besteden op vestiging Hommesplein veel aandacht aan de begeleiding en opvang van de leerling. De school biedt de leerling persoonlijke begeleiding op het gebied van de studie, bij de vakkenpakket- en beroepskeuze en op psychosociaal gebied. In het eerste leerjaar wordt in het bijzonder veel aandacht aan begeleiding besteed, omdat de leerling na de basisschool zal moeten wennen aan een nieuwe groep leeftijdsgenoten, nieuwe vakken, nieuwe docenten, een nieuw gebouw en veranderde omstandigheden. Die begeleiding bestaat uit verschillende vormen.

Mentoraat
Elke klas heeft een mentor. De mentor let op de prestatie van de leerling en kijkt of hij zich goed voelt in de klas. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, de ouders/verzorgers en de docenten.

De mentor houdt alle leerlinggegevens van zijn klas bij en werkt ook mee aan voorlichtingsavonden.
Hij onderhoudt intensief contact met de leerling en zorgt voor een optimaal klimaat waarin de leerling zich prettig voelt en optimaal kan presteren. Naast het geven van zijn eigen vak verzorgt de mentor in de onderbouw mentorlessen. Dit zijn lessen waarin de leerling leert hoe hij of zij het leerwerk het beste kan aanpakken. In de derde klas begeleidt de mentor loopbaanoriëntatie- en begeleidingsuren (lob). Ook kan de mentor klassenactiviteiten organiseren.

Decanaat
Het decanaat houdt zich bezig met de keuzebegeleiding. De decaan begeleidt de leerling in het kiezen van een vakkenpakket. Ook helpt hij de leerling en de ouders/verzorgers bij het kiezen van een vorm van vervolgonderwijs of beroepsrichting.

Ondersteuningsteam
Vestiging Hommesplein heeft twee ondersteuningsteams: ondersteuningsteam vmbo en ondersteuningsteam havo/vwo. Daarin participeren ondersteuningscoördinatoren, afdelingscoördinatoren en mentoren.
De taak van het ondersteuningsteam is om de docenten te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met problemen en om een eventueel vervolgtraject voor de leerling in beeld te brengen, zoals het aanmelden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), preventieteam en andere instanties.

Schoolmaatschappelijk werk
Wanneer een leerling persoonlijke problemen heeft die niet direct met leren te maken hebben, kan de leerling dit met de mentor bespreken. Soms kan de mentor de problemen niet oplossen. De leerling kan dan aankloppen bij de schoolmaatschappelijk werker of de leerlingbegeleider. Het is de taak van de schoolmaatschappelijk werker om problemen te voorkomen, te signaleren en/of te verhelderen, hulp te bieden en als het nodig is te verwijzen naar externe specialisten. Het specifieke van het schoolmaatschappelijk werk ligt binnen de driehoek kind-ouders/verzorgers-school. Verwijzing kan op de volgende manieren gebeuren:

• via de coördinator of mentor;
• de ouders/verzorgers vragen om hulp;
• de leerling komt op eigen initiatief.

Huisbezoeken nemen een belangrijke plaats in bij het schoolmaatschappelijk werk. Na verwijzing gaat de schoolmaatschappelijk werker een hulpverleningscontract aan met de betreffende leerling. Binnen het Dollard College is er een samenwerkingsverband tussen ondersteuningscoördinatoren, afdelingscoördinatoren, mentoren, jeugdartsen, Lentis, netwerk jeugdhulpverlening en het maatschappelijk werk. Er bestaat een maandelijks overleg tussen deze verschillende disciplines. Verder wordt in de lagere leerjaren extra aandacht besteed aan de maatschappelijke aspecten van het omgaan met alcohol en drugs, aan gevolgen van verslaving en aan gezondheidszorg.

Jeugdgezondheidszorg
Leerlingen uit het eerste leerjaar kunnen kennismaken met de sociaalverpleegkundige van de GGD Groningen. Ook kunnen ze voor informatie of hulp met betrekking tot gezondheid gebruik maken van het jongerenspreekuur op school. De leerling kan ook telefonisch een afspraak maken met de sociaalverpleegkundige. De sociaal verpleegkundige vervult tevens de rol van ‘vertrouweling’.

Hij is het aanspreekpunt voor leerlingen en personeel voor alle zaken die te maken hebben met de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerlingen.