Veilig voelen

Veilig voelen

Vertrouwenspersoon
Leerlingen, medewerkers of ouders/verzorgers die willen praten over (de gevolgen van) ongewenst gedrag of een klacht hierover willen indienen, kunnen contact opnemen met één van de interne vertrouwenspersonen van de vestiging Hommesplein. De taak van de vertrouwenspersoon is luisteren, adviseren en zo nodig stappen ondernemen. Dit laatste gebeurt nooit zonder de toestemming van de leerlingen. De interne vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via: vertrouwenspersoon.hommesplein@dollardcollege.nl. Voor complexe situaties is er een externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en/of ouders/verzorgers. Voor medewerkers zijn er ook externe vertrouwenspersonen. De namen van de in- en externe vertrouwenspersonen zijn te vinden op de portal van het Dollard College.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als het vermoeden bestaat dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode is te vinden op de portal.

Pestprotocol
Het Dollard College heeft een pestprotocol. In het pestprotocol staan richtlijnen hoe er wordt omgegaan met pestgedrag en hoe pesten voorkomen kan worden. In het eerste leerjaar wordt in de mentorles aandacht besteed aan de gevolgen van pesten en wat de school er aan doet om het te voorkomen.