Veilig voelen

Veilig voelen

Vertrouwenspersoon
Leerlingen, medewerkers of ouders/verzorgers die willen praten over (de gevolgen van) ongewenst gedrag of een klacht hierover willen indienen, kunnen contact opnemen met één van de interne vertrouwenspersonen van de vestiging Hommesplein. De taak van de vertrouwenspersoon is luisteren, adviseren en zo nodig stappen ondernemen. Dit laatste gebeurt nooit zonder de toestemming van de leerlingen. De interne vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via: vertrouwenspersoon.hommesplein@dollardcollege.nl. Voor complexe situaties is er een externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en/of ouders/verzorgers. Voor medewerkers zijn er ook externe vertrouwenspersonen. De namen van de in- en externe vertrouwenspersonen zijn te vinden op de portal van het Dollard College.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als het vermoeden bestaat dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode is te vinden op de portal.

Veiligheidsplan
Vestiging Hommesplein is een veilige school. Dit betekent dat leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel veilig zijn en zich ook veilig voelen. Het veiligheidsplan ligt ter inzage op de administratie en/of in de mediatheek of is te vinden op de portal. Een onderdeel van het veiligheidsplan is het pestprotocol. Zie hierover onder 8.3 in de schoolgids.