Ouderbijdrage

Ieder jaar wordt bekeken hoe de gelden die van de overheid worden ontvangen zo goed mogelijk besteed kunnen worden, waarbij het belang van de leerlingen voorop staat. Niet alle schoolkosten worden echter door de overheid bekostigd en daarom vraagt het Dollard College van de ouders/verzorgers een ouderbijdrage voor materialen en activiteiten. De hoogte van deze bijdrage verschilt per opleiding en leerjaar. Op de portal vindt u een overzicht van de gevraagde ouderbijdragen en het reglement ‘Regeling vrijwillige ouderbijdrage’. De inning van deze bijdrage gaat via WIS Collect, u krijgt via uw e-mail informatie over deze wijze van betaling.

Het Dollard College heeft de ‘Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs 2009’ van de VO-Raad ondertekend. Met deze gedragscode worden scholen gestimuleerd om de schoolkosten transparant te maken en zo laag mogelijk te houden. Met het ondertekenen van deze gedragscode geeft het Dollard College aan dat zij zich zal houden aan de regels van deze gedragscode.

De ouderbijdrage is vrijwillig en het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage is in de wet geregeld. De toelating van uw zoon/dochter tot het Dollard College is niet afhankelijk van het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage en leerlingen mogen niet worden uitgesloten van activiteiten, zoals excursies, als de hiervoor gevraagde ouderbijdrage niet door u wordt betaald. Het Dollard College vindt het echter, in het belang van de ontwikkeling van de leerling, wenselijk dat bijvoorbeeld excursies wel kunnen doorgaan.

Als het aantal betalende ouders/verzorgers te gering is dan valt helaas niet uit te sluiten dat excursies of andere activiteiten niet kunnen doorgaan, omdat de ontvangen bijdragen niet voldoende zijn om de activiteit te bekostigen. Wij doen daarom een beroep op u, in het belang van uw zoon/dochter, excursies en andere activiteiten mogelijk te maken met de gevraagde ouderbijdrage.